Nhấn vào đây hoặc vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong - Chapter 8

[Cập nhật lúc: 08:39 24/11/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 1
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 2
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 3
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 4
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 5
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 6
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 7
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 8
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 9
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 10
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 11
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 12
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 13
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 14
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 15
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 16
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 17
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 18
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 19
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 20
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 21
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 22
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 23
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 24
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 25
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 26
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 27
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 28
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 29
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 30
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 31
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 32
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 33
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 34
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 35
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 36
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 37
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 38
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 39
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 40
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 41
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 42
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 43
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 44
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 45
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 46
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 47
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 48
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 49
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 50
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 51
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 52
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 53
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 54
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 55
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 56
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 57
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 58
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 59
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 60
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 61
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 62
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 63
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 64
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 65
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 66
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 67
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 68
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 69
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 70
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 71
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 72
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 73
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 74
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 75
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 76
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 77
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 78
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 79
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 80
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 81
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 82
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 83
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 84
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 85
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 86
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 87
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 88
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 89
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 90
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 91
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 92
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 93
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 94
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 95
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 96
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 97
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 98
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 99
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 100
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 101
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 102
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 103
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 104
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 105
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 106
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 107
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 108
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 109
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 110
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 111
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 112
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 113
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 114
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 115
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 116
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 117
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 118
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 119
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 120
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 121
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 122
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 123
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 124
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 125
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 126
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 127
Chuyển Sinh Vào Gia Tộc Suy Vong chap 8 - Trang 128
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Kujo Jotaro
Kujo Jotaro Cấp 4
Gia tộc Do Tháiemo
Lang Trung
Lang Trung Cấp 5
Kujo JotaroOh fuck my life
Nhà Phê Bình
Nhà Phê Bình Cấp 5
Tôi méo hiểu sao chứ thấy nó cứ nhạt nhạt chắc do đọc nhiều quá r
Anh cu bự
Anh cu bự Cấp 4
Lửa chùa là dở rồi emo
Mặt nạ hề
Mặt nạ hề Cấp 3
Hắc hoả màu đỏemo
Amory Jno
Amory Jno Cấp 4
Mặt nạ hềHắc hỏa lỏm ko trách đc🤣
Duy Diy Hephaestus
Duy Diy Hephaestus Cấp 5
Mặt nạ hềMới cấp cơ bản thôi
á
á Cấp 5
Mặt nạ hềĐó là hỏa tinh linh vương chứ phải hắc hỏa đâu hỏa phân cấp từng loại cơ sơ đến huyền thoại tinh linh vương cho lửa đỏ cho phù hợp cơ thể
Vạn vạn nhật tông
Vạn vạn nhật tông Cấp 4
áCái ông ý nó là hắc Hải lúc luyện hít thở ý, trả lời thế này là ông đọc lướt r
á
á Cấp 5
Vạn vạn nhật tôngKo tại comment hắc hỏa màu đỏ nên t mới nói vậy thôi
Đại Tỷ
Đại Tỷ Cấp 4
emoemo
Tam ca
Tam ca Cấp 4
Hay vcl mntk
Anh Fuong
Anh Fuong Cấp 5
emo
phuong Anh
phuong Anh Cấp 4
emo
Su cà
Su cà Cấp 4
Tiếp đii. Bộ này đọc cuốn vc ấy.
Bật thầy thông tin
Bật thầy thông tin Cấp 5
Thông tin về chap50-100.
Lúc này main đã lấy lại được 3/5 sức mạnh của mình và anh đã nhặt được một quả trứng bí ẩn trong chuyến du lịch qua vùng đất pinitto lúc này tầm ảnh hưởng của gia tộc anh là uy hiếp khá lớn đối với vương quốc nên nhà vua đã đưa cho tổ chức sát thủ một số tiền khổng lồ để ám sát gia tộc anh khi anh đang ở pinitto .
Thật ko may khi main phát hiện ra thì đã quá muộn, ko còn một ai sống sót.
Sao đó anh đã trả thù tổ chức ST trong cơn phẩm nộ của mình.
Và tình cờ trong kho thông tin bí mật của bọn chúng có nói về một cách hồi sinh người đã mất.
Như tờ giấy thông tin về cách hồi sinh chỉ có 1/4.
Và từ đây main đã đi chu du để tìm cách hồi sinh gia đình của mình.
(Thế quái nào main ko đi điều tra xem ai là người thuê tổ chức sát thủ, nhìn tức vc diệt mẹ vương quốc đi cho rồi).
Chi tiết thì về sau truyện sẽ tiết lộ.
•_•
Heeheeboi
Heeheeboi Cấp 4
Bật thầy thông tinNói thật bú mấy tấn đá r hảemo
Ma Tổ
Ma Tổ Cấp 5
Bật thầy thông tinNghe cay thế
Tran Tuan
Tran Tuan Cấp 5
Bật thầy thông tinThật ko emo
Pé đèo
Pé đèo Cấp 4
Bật thầy thông tin:)))) tỉnh lại đi ko ai cứu đc đâu
Nguyễn Thị Hà Vi
Nguyễn Thị Hà Vi Cấp 5
Bật thầy thông tinBóc phét ít thôi?
Bật thầy thông tin
Bật thầy thông tin Cấp 5
Thông tin về chap50-100.
Hệ Thống Số Hưởng
Hệ Thống Số Hưởng Cấp 4
emo
Linh Le
Linh Le Cấp 3
Yeahemo
Tempest - vui lò
Tempest - vui lò Cấp 5
emo
Bé Mít
Bé Mít Cấp 5
Bão cháp đi ad chuyện hay quáemo