Nhấn vào đây hoặc vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 1
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 2
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 3
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 4
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 5
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 6
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 7
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 8
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 9
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 10
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 11
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 12
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 13
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 14
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 15
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 16
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 17
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 18
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 19
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 20
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 21
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 22
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 23
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 24
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 25
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 26
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 27
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 28
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 29
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 30
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 31
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 32
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 33
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 34
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 35
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 36
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 37
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 38
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 39
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 40
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 41
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 42
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 43
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 44
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 45
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 46
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 47
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 48
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 49
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 50
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 51
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 52
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 53
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 54
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 55
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 56
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 57
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 58
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 59
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 60
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 61
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 62
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 63
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 64
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 65
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 66
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 67
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 68
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 69
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 70
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 71
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 72
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 73
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 74
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 75
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 76
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 77
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 78
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 79
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 80
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 81
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 82
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 83
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 84
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 85
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 86
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 87
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 88
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 89
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 90
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 91
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 92
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 93
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 94
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 95
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 96
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 97
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 98
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 99
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 100
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 101
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 102
Sự Chuyển Sinh Vào Võ Lâm Thế Gia Của Ranker chap 68 - Trang 103
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Huynh Cris
Huynh Cris Cấp 4
Bất ngờ chưa ông già emo
Hi
Hi Cấp 4
emo
No
No Cấp 4
emo
Mobita
Mobita Cấp 4
Truyện hay ko
Vanh
Vanh Cấp 4
MobitaKo nhé đọc tr khác đi
ID Lucifer
ID Lucifer Cấp 4
VanhHay vl ra ấy
Bát Vân Kiến Nhật
Bát Vân Kiến Nhật Cấp 5
Vanhko, hay :)
Nguyễn Vanh
Nguyễn Vanh Cấp 4
ID Lucifer=)) bảo thế để nó k đọc mà
Nguyễn Vanh
Nguyễn Vanh Cấp 4
Bát Vân Kiến NhậtĐúng... ch chắc đã k hay
Bùi Đức
Bùi Đức Cấp 4
tổ tiên võ công cao cường mà con cháu đời sau lụi bại vl.
Bì
Cấp 4
Bùi ĐứcQuy luật r
Slaneesh
Slaneesh Cấp 4
Bùi ĐứcTổ tiên rèn luyện cực khổ ,còn con cháu ăn chơi trác tán nó chả thế
Diệp Thiên Minh
Diệp Thiên Minh Cấp 4
Bùi ĐứcLấy ví dụ thời nay đi, ngày xưa 10 mấy tuổi là cầm súng đánh giặc r còn thời nay chỉ biết sơn súng vs BTS xàm lồn này kia thôi. Như ôg dưới quy luật cả rồi
Chanh
Chanh Cấp 4
Nhân vật xấu vãi chưởng
Luan Nguyen
Luan Nguyen Cấp 4
còn nhiều đệ núp bóng chưa ra quân, ko thì đánh đấm j
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Sao nó ko dùng kiến thức hiện đại áp dụng vào thời thế này nhỉ 
Dù sao kiếm chác vẫn là điểm mạnh hàng đầu mà
Abbbbbb
Abbbbbb Cấp 5
G KelvinGiữa việc đi thẳng là tới và việc dạo khắp các nơi rồi tới mục tiêu thì nên chọn làm gì emo
Abbbbbb
Abbbbbb Cấp 5
AbbbbbbHệ thống buff của nó là các skill triệu hồi.  Và bạn kêu nó đi nghiên cứu nông nghiệp . Công nghiệp hay vũ khí nóng emo
Hắc Chiến Thần
Hắc Chiến Thần Cấp 5
G KelvinHiện đại toàn triệu hồi khô cốt có phải đánh nhau đâu
Very nóng
Very nóng Cấp 5
G KelvinKiến thức hiện đại bác bảo là vác súng vào bắn nó hả, hay lấy xe ô tô đâm nó. Nghe là đã thấy đéo ổn rồi, nên đơn là giản là thằng main ko cần thôi, nó đang bật hack rồi
Dép Lào
Dép Lào Cấp 4
Very nóngSao lại đi giải thích với 1 con chó ngu
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Dép LàoĐừng tự hạ thấp nhân phẩm của m như v chứ 
Cha mẹ m cũng cho m đi ăn học mà sao thở ra thối thế
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Very nóngTrí ít cũng có thể bán bản quyền caiis gì đấy 
Đi xe ngựa gỗ thiết kế hẳn 1 cái bánh cao su cho đỡ sốc thêm vài thiết bị hơi nước.các loại liên quan đến vận chuyển đó toàn dùng sức người ông nghĩ thử xem có các thiết bị đấy thì đẩy nhanh phát triển hơn 
Còn nhiều thứ như xây dựng lợi ích kinh tế và chủ trương quản trị ..v.v..
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
AbbbbbbQuên mất dù sao đây cũng là bộ truyện thuần sức mạnh hơn là làm kinh tế
Thượng cổ Hoang thú
Thượng cổ Hoang thú Cấp 4
G Kelvin.-. Nó là kĩ sư vũ khí, giả kim thuật sư hay gì mà đòi làm súng với thuốc nổ.
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Thượng cổ Hoang thúT nói là làm kinh tế mà đâu nhất thiết phải làm vũ khí 
Tụi m ảo truyện nhiều quá r đấy
Thượng cổ Hoang thú
Thượng cổ Hoang thú Cấp 4
G KelvinNgu loz, mạng sống của main bị dí tới nơi luyện thần công còn đ thoát được thì đi làm kinh tế làm đéo gì, tưởng game nông trại chắc
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Thượng cổ Hoang thúThì tùy tác giả thôi thực tế cần kinh tế mới có thể gây dựng được những điều to lớn 
Thế t hỏi khi chiến tranh xãy ra thì vũ khí ở đâu? Cúi đầu van xin à ? 
Dm tuyên bố với m luôn logic truyện là gặp yếu hoặc bằng thì thắng ok còn cao hơn thì là quý nhân hoặc cl j đấy cản trở 
Dkm nếu mà nói ra ở thế giới song song thì thg main này chết cmn vô số lần r 
Còn thực tế hiện tại thì dkm m bị t chửi cả trăm ngàn lần vì cái đầu óc nông cạn của m rồi
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Thượng cổ Hoang thúT ko hiểu m học cấp 2 hay gì mà để t giảng giải mấy điều cơ bản vl , còn nếu là cấp 3 hay đại học hoặc đã ra đời thì m nhục nhã vl vì đéo biết cm j về kinh tế học hay đơn giản về sức mạnh của tiền tệ 
Chán thg thất bại này vl 
Còn nếu t như thế nào t tuyên bố với m 1 câu t là 1 trade của cả trăm người
Slaneesh
Slaneesh Cấp 4
G KelvinCao su là nguồn gốc từ nam mỹ,thế giới đó chắc gì có cây cao su mà chế lốp xe,thiết bị hơi nước cũng cần trình độ luyện thép,đúc khuôn nhất định... và mấy cái đó đều là ko thuộc thời đại nên sẽ bị tụi huyết giáo để ý dễ tạch như chơi,main cũng đâu phải là dân chuyên làm kinh tể đâu mà bắt nó đi làm kinh tể
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
SlaneeshĐơn giản là thắc mắc thôi chứ t thấy đa số truyện chuyển sinh tác giả đưa ra vài ví dụ để gia tăng kinh tế,chung là có ông cũng đã trả lời ngắn gọn và lịch sự ( vì đây là truyện thuần sức mạnh nên tác giả không đưa ra th...) Trí ít trả lời vậy t đã hiểu được đại khái r chứ như mấy thanh niên kia thì trả lời thay tác giả mà chả biết viết truyện tỏ ra hiểu biết thì t cũng chịu
Bc A
Bc A Cấp 4
G KelvinLàm sao mà làm kinh tế được. Thế giới này có võ công bay nhảy  gần như mạnh đựơc yếu thua. Có tiền mà không có võ là ăn đấm ngay. Cho nên võ phải đi trước mới ra tiền đựơc
Heo ngu
Heo ngu Cấp 5
G KelvinÔng này nói ng thế giới võ công lại làm kinh tế vd khi có hay thương đoàn trang nhau mối làm ăn đi nói ko được thì giết người diệt khẩu bây giờ mình cũng có giết người diệt khẩu có đầy
Thượng cổ Hoang thú
Thượng cổ Hoang thú Cấp 4
G Kelvin:))) chắc đéo đọc truyện chữ nào, đồng ý là sức mạnh kinh tế oke, nhưng nó không phù hợp truyện này. Đối thủ có sức mạnh từ thế giới khác, hóa chaos quỷ thần, chơi xấu với bạn chứ không phải "chiến tranh" đơn thuần là nó xông vô bắt bạn thành cương thi. Trong khi đó bạn đi làm kinh tế, bạn làm gì để counter được nó, thuê vệ sĩ à? hay là tạo sẵn gia tài cho kẻ thù chiếm cho dễ. Thế giới mạnh được yếu thua không luật pháp, đất đâu cho kinh tế ăn lại. Gia môn vừa mới khởi sắc lên là tụi nó dập trong trứng nước nhất là bố cục các gia tộc luôn quan sát nhau, mà địch thì đã tràn lan. Main chỉ có thể giấu nghề và luyện võ công, cách counter duy nhất.
G Kelvin
G Kelvin Cấp 4
Thượng cổ Hoang thúNhất quan hệ nhì tiền tệ...giờ nó có ông kia chống lưng rồi đến ngay cả vua còn chưa chắc đã công kích còn về nâng cao thực lực m có hiểu gì về dòng tiền thụ động ko 
Khi m có tiền m sẽ đủ sức mua lại những ngôi mộ của các cường giả bằng việc thương lượng hoặc mua thông tin...
T nói m nghe nè thực tế cmm lên chút tất cả mọi việc trên đời đều được giải quyết 99% bằng tiền 1% còn lại là bằng nhiều tiền hơn .M có thể nói tiền ko thể mua hạnh nhưng mọi thứ xãy ra xung quanh m đều là vì tiền bệnh tất ốm đau con cái mọi thứ xung quanh m sẽ được dể dàng giải quyết và phần còn lại phụ thuộc vào thái độ và quan tâm của m...ok m có thể mua vợ m 1 cái nhẫn kim cương vợ m vui đấy nhưng sau khi biết m ngoại tình với hàng tá con phò khác thì sao...về cái vấn đề content t đã hiểu tác giả muốn làm về mảng nào để rút ngắn truyện lại cho vào khuôn để mang đến cái mảng truyện tốt thuần túy t thì thiên về bao quát nên t thắc mắc và đã hỏi và r t phải phí thời gian để nói rỏ quan điểm và giải thích lại mấy thg chỉ nghĩ mình đỉnh cao vl
Dép Lào
Dép Lào Cấp 4
G KelvinNgu lol cứ nặng trình bày , thế giới cường giả vi tôn , kinh tế cc à , óc choá
metmoivcl
metmoivcl Cấp 4
hack chậm thôi