Nhấn vào đây hoặc vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế - Chapter 31

[Cập nhật lúc: 12:03 17/12/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 121
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 122
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 123
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 124
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 125
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 126
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 127
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 128
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 129
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 130
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 131
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 132
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 133
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 134
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 135
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 136
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 137
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 138
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế chap 31 - Trang 139
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Đỗ Xuân
Đỗ Xuân Cấp 5
Tui thấy ảnh bìa là main của tui mà
Minh Nha
Minh Nha Cấp 4
Đù thế mà t tưởng sơ lily với asta chứ
Văn Luân
Văn Luân Cấp 4
Minh NhaCó naruto nữa là hết bài
Minh Nha
Minh Nha Cấp 4
Văn LuânKkkkkemo
kk
kk Cấp 4
thay vì truck-kun ta có xe ngựa-kun
Hakun
Hakun Cấp 4
thằng tác giả này xin nhận t 1 lạy :))
Ẩn Danh
Ẩn Danh Cấp 4
dme s thnglon đó sống dai z
huyết tế
huyết tế Cấp 4
Ẩn Danht lại ưng thằng tóc vàng hơn con kia
hội tempest- sines
hội tempest- sines Cấp 4
huyết tếđập chết mẹ mày đê, tao thích vị ấy đéo thích tóc vàng vì ó điếm vl
Machi
Machi Cấp 5
Vcl đã sức mạnh tình bạn còn chơi cả hồi ức tăng sức mạnh. Bẩn tưởi vcl
Kiem
Kiem Cấp 4
MachiDjtme con lồn thế theo í m là lấy mạng ng khác ra thay thế à ,óc cặc ,bệnh hoạn , nó thì đc nhưng tk này thì k à rác rưởi thối nát , thất bại tạo hoá
The darkest knight
The darkest knight Cấp 4
Kiem🥱 thì sao ? Bọn t chán thể loại anh hùng rách cứu thế giới r đấy , còn nếu m bất mãn thì cứ sủa tiếp đi t cho phép sủa tiếp đấy
Kiem
Kiem Cấp 4
The darkest knightDjtme m luôn , trước hết t nói câu cuối của m bố m sủa đấy nhưng đéo cần m cho phép nhưng m sủa lại tao xem nào , song tiếp câu chán của m , để t giải thích cho óc cặc nhà m hiểu là t đag thấy câu cm của tk lồn kia sai bố nói chứ đéo liên quan anh hùng giải giải cái djtme m ở đây ok , đọc kĩ đi ranh con
Kiem
Kiem Cấp 4
The darkest knightThì sao ? Bố m trả lời m à t cho phép m rên lên tiếng con chó cái bị djt tung dít ở ngoài đường , rên nhanh !!!
Phan Ngoc Hung
Phan Ngoc Hung Cấp 4
KiemDmmm thag não tàn ms đc tr đc vài tháng r sủa à. M đã đạt đc cảnh giới vài năm chưa mà sủa gớm v?
The darkest knight
The darkest knight Cấp 4
KiemChó nhà ai sủa gớm 🤭 phải xích nó lại thôi , xích nó lại thôi nào
Kiem
Kiem Cấp 4
The darkest knightChó cái nhà nào rên ghê tởm quá phải đánh bả chết vụ nó thôi
Má
Cấp 4
The darkest knightVì cuộc sống hòa bình quá thoải mái nên con ng cảm thấy quá buồn chán,mà quên đi nỗi đau do chiến tranh mang lại roi
Ngày xưa
Ngày xưa Cấp 3
KiemMachi là thất bại, là rác rưởi vậy Kiem ngươi là kẻ thành công, là 'người tốt' sao ?. Haizz... Thế giới này cũng nên trở về thời đại sơ khai được rồi. Đạo đức suy tàn, chiến tranh tuyệt diệt...
Kiê
Kiê Cấp 4
Ngày xưaT kể cả là khố rách áo ôm cx k tự nhận t thành công hay j cả m so sánh với t ,tk đầu khấc cặn bã đáy xh, nói cái đéo j mà thế giới quay về sơ khai.. m xem nhiều phim đọc nhiều truyện vào đầu óc m bụ bẫm mụ mị r à , m đọc qua cái này m tưởng chiến tranh ,sự suy đồi nhân đạo chỉ có vậy , m là nv ngoài lề nv của m là cả nhà m chết trong chiến tranh thì m sẽ nghĩ khác đấy tk l này
Ngày xưa
Ngày xưa Cấp 3
KiêAi bảo tao thích chiến tranh nhox. Chiến tranh là điều chắc chắn sẽ xảy ra là một vòng lặp không hồi kết, con người càng hiện đại vũ khí càng mang tính hủy diệt. Đây chỉ là manga giải trí. Đi kiếm cô giáo học lại cách nói chuyện, mở mồn toàn mất dạy.
Kiê
Kiê Cấp 4
Ngày xưaBh đag hoà bình ,vòng cái dịt mẹ m ấy ,bh chiến tranh r hãy vào đây cmt bắt t lúc ấy t mới công nhận cái tư duy " vòng lặp " của m chiên tranh k mất đi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, m mỉa mai t với câu trước ,câu nói của m hàm chứ ý chế nhạo hoặc đơn thuần là ý đấy nhưng là chắc chắn k tốt đẹp j, nên m nín mẹ cái mõm lại đi tk l giả tạo
Anti social
Anti social Cấp 3
KiemCâm mẹ mồm mày vào thằng khóc thuê đéo thích thì cút 😏
Kiê
Kiê Cấp 4
Anti socialKhóc thuê cái lồn mẹ m ấy ? Khóc thuê ạ bố m khóc thuê tang bố mẹ m đấy ,có vấn đề j k về mà chịu tang ôg bà già nhà m kia kìa , éo muốn động đến bố mẹ nhà m tự dưng nhắc khóc thuê cx chả còn chủ đề j lên quan đến khóc thuê là tang dòng họ nhà m
hội tempest- sines
hội tempest- sines Cấp 4
Kiemnhưng daiman muốn tạo ra thế giới tốt đẹp còn con kia là vì dục vọng cá nhân
Kiê
Kiê Cấp 4
Phan Ngoc HungTk não bé này cx k hơn đc ai đâu con mới đọc có mấy ngày đòi lên mặt dạy đời
con chó kiê
con chó kiê Cấp 4
Kiêsao chó mà biết sủa tiếng việt được hay vậy, chỉ con chó nhà tao với
ĐịtMẹTk rep cmt bố
ĐịtMẹTk rep cmt bố Cấp 4
con chó kiêSao m rên nghe hay vậy i hết con chó cái đầu xóm tao
Phạm Tài
Phạm Tài Cấp 4
Đm game chiến thuật theo lượt : bàn cờ của thánh nhân rồi =))))
Doan Khanh
Doan Khanh Cấp 3
đm tưởng mỗi m biết hack àemo
Ảo
Ảo Cấp 4
Phản diện thì lúc nào mà chả thua trong cái thể loại tin vào chúa đbrr này
Sheshhh
Sheshhh Cấp 4
ẢoĐọc phản anh hùng ít thôi, m mà là 1 người dân bị phe ah hùng kiếm giết 1 vs 1 cái lí do ngu lồn của nó xem lại chả cay?
Doan Khanh
Doan Khanh Cấp 3
Ảongu thì im cụ m mồm, sống đéo có niềm tin sống làm cc à, m sống để làm lồn gì mà sủa như đúng r
Daxua Không Chí Mạng
Daxua Không Chí Mạng Cấp 4
Một đứa thì dùng tín đồ để hồi sinh, đứa kia thì chỉ cần còn người nhớ về mình thì ko chết, đm kèo này lâu vl
Từ Khuyết
Từ Khuyết Cấp 5
Đánh bằng niềm tin là có thật ạemo
ko bít đặt tên
ko bít đặt tên Cấp 3
lúc nào cũng sẽ thắng nếu đc buff sức mạnh niềm tin,tình yêu,...
Lác Gia
Lác Gia Cấp 4
ko bít đặt tênVấn đề đó là sức mạnh của anh hùng niềm tin
Trương Anh Phong
Trương Anh Phong Cấp 4
Buff niềm tin mới là chân ái
Cậu Lười:))
Cậu Lười:)) Cấp 3
Cái đụ moá, cả 2 thằng đức tin đều có khả năng phục sinh, thế rồi đấm nhau trừng nào mới phân đc thắng bại???
rap god
rap god Cấp 3
Cậu Lười:))đến khi đức tín của bọn nó hết nhá
Oi Ban oi
Oi Ban oi Cấp 1
T đã khok