Nhấn vào đây hoặc vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 1
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 2
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 3
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 4
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 5
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 6
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 7
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 8
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 9
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 10
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 11
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 12
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 13
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 14
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 15
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 16
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 17
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 18
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 19
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 20
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 21
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 22
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 23
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 24
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 25
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 26
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 27
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 28
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 29
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 30
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 31
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 32
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 33
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 34
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 35
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 36
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 37
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 38
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 39
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 40
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 41
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 42
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 43
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 44
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 45
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 46
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 47
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 48
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 49
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 50
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 51
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 52
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 53
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 54
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 55
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 56
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 57
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 58
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 59
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 60
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 61
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 62
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 63
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 64
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 65
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 66
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 67
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 68
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 69
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 70
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 71
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 72
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 73
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 74
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 75
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 76
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 77
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 78
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 79
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 80
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 81
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 82
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 83
Thần Đế Giáng Lâm: Ta Có Trăm Triệu Điểm Thuộc Tính chap 4 - Trang 84
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Huyền Ngân
Huyền Ngân Cấp 4
Có 1 ông già từng nói là gặp khứa nào mạnh hơn thì quỳ xuống nhận cha nuôi luôn cho sống thọ
Thà
Thà Cấp 4
Huyền NgânCũng hợp lý phết
Ksura Jack Eyeless
Ksura Jack Eyeless Cấp 4
"Ta là cha ngươi "
Nguyễn Nam Ta Là
Nguyễn Nam Ta Là Cấp 4
Toàn xưng bố ngta ko hàemo
Đạo Thiên
Đạo Thiên Cấp 5
Nguyễn Nam Ta LàThế mới ngầu emo
Kim Yo Shino
Kim Yo Shino Cấp 4
emo
iuchong Gộvaiiz
iuchong Gộvaiiz Cấp 5
Mới trọng sinh mà gánh nhiều quá emo
gamer
gamer Cấp 4
ơ tưởng phong ấn hết rồi sao còn sài được chiêu này dị
Sung
Sung Cấp 5
gamerKho đồ chứa công pháp còn mà pro
gamer
gamer Cấp 4
SungKho đồ liên quan tới dụ xài chiều này _-_
_ Vũ Trụ Nào Đó_
_ Vũ Trụ Nào Đó_ Cấp 4
Sungko có điểm thuộc tính sao xài công pháp xịn chủ yếu tk main dùng hồn để áp chế thôi
Dang Truong
Dang Truong Cấp 4
gamerKho chứa có công pháp là được chứ gì
Sung
Sung Cấp 5
gamerNó dùng Phách Đồng để trưng, tuy bị phong ấn hết nhưng còn 1 bộ kìa hệ thống truyền lại đấy
Tử Vương
Tử Vương Cấp 5
gamerSức mạnh của nhân vật chính
Ho
Ho Cấp 5
Nam 9 hộc máu chết-> hết truyệnemo
Bad Giả Thuyết
Bad Giả Thuyết Cấp 5
Đậu má truyện Trung thích họ Dịch nhờ hèn gì thấy dịch không, mà toàn dịch bệnh
Daise Kaji
Daise Kaji Cấp 4
Bad Giả ThuyếtH ở bển bị phong tỏa hết cmnr
Tsukasa Mayuri
Tsukasa Mayuri Cấp 4
Bật hack lố nè
Guen Nin
Guen Nin Cấp 5
duma như vầy có chút mạnh vcl r đó,mấy thg main khác ms isekai thành em bé thì từ lúc t đọc đ có thg nào làm dc ntn đâu emo
VôTưVôLo VôTìnhVôCảm
VôTưVôLo VôTìnhVôCảm Cấp 4
Dịch = gia Tộc Dịch Phong MaxSpeed Buff Bẩn Đầu thai hệ thống cấp thần thánh Chuyên đi đá gà Điểm yếu dễ bị :) Ban Acc Treo Máy emo
TạcThiênBang MồnLèo
TạcThiênBang MồnLèo Cấp 5
Dịch Gia ? Họ này t nghe quen quen nhỉ mà không nhớ nổi 🤦
Trá
Trá Cấp 5
TạcThiênBang MồnLèoDịch thiên vân đấy, đm hack vcl ra
Lạc Thanh
Lạc Thanh Cấp 5
TráDịch thiên vân là bộ nào vậy đạo hữu ko bít có thể chỉ điểm cho tại hạ biết đi ko??  Cảm ơn.
no name
no name Cấp 4
Trátruyện nào v bro
C V
C V Cấp 5
TráDTV truyện nào v bro
saitou kitsune
saitou kitsune Cấp 5
Trábộ nào v og
Nguyen Dai
Nguyen Dai Cấp 5
TạcThiênBang MồnLèoDịch phong
Trá
Trá Cấp 5
saitou kitsunedịch thiên vân của bộ điên cuồng hệ thống tăng cấp nhé, nó bá vc
God hololive
God hololive Cấp 5
TráTruyện nào thế bro
Đầu Toàn Vếu
Đầu Toàn Vếu Cấp 5
Tính ra ông này xứng đáng được giải ông bố của năm đó chứ , còn mới sinh mà đã bế đi đánh nhau r emo
Chúa Tể Thần Vực
Chúa Tể Thần Vực Cấp 4
dịch gia này có quan hệ j với dich phong ko ta
VôTưVôLo VôTìnhVôCảm
VôTưVôLo VôTìnhVôCảm Cấp 4
Chúa Tể Thần VựcCó quan hệ được buff bẩn emo
Hải Mèo
Hải Mèo Cấp 5
Zú hệ thống để thừa à bảo nó vạch ra bú đi emo
Hehehe
Hehehe Cấp 5
Hải MèoChất lượng đấy như sữa bò luôn đó uống xong mẹ lv max luôn :))🐧