Nhấn vào đây hoặc vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ

Thế Giới Hậu Tận Thế - Chapter 48

[Cập nhật lúc: 00:03 15/11/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 1
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 2
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 3
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 4
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 5
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 6
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 7
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 8
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 9
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 10
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 11
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 12
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 13
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 14
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 15
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 16
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 17
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 18
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 19
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 20
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 21
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 22
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 23
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 24
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 25
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 26
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 27
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 28
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 29
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 30
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 31
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 32
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 33
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 34
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 35
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 36
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 37
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 38
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 39
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 40
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 41
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 42
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 43
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 44
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 45
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 46
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 47
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 48
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 49
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 50
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 51
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 52
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 53
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 54
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 55
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 56
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 57
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 58
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 59
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 60
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 61
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 62
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 63
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 64
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 65
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 66
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 67
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 68
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 69
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 70
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 71
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 72
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 73
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 74
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 75
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 76
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 77
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 78
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 79
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 80
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 81
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 82
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 83
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 84
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 85
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 86
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 87
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 88
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 89
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 90
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 91
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 92
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 93
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 94
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 95
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 96
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 97
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 98
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 99
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 100
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 101
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 102
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 103
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 104
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 105
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 106
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 107
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 108
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 109
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 110
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 111
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 112
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 113
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 114
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 115
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 116
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 117
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 118
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 119
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 120
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 121
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 122
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 123
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 124
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 125
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 126
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 127
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 128
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 129
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 130
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 131
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 132
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 133
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 134
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 135
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 136
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 137
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 138
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 139
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 140
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 141
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 142
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 143
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 144
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 145
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 146
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 147
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 148
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 149
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 150
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 151
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 152
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 153
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 154
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 155
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 156
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 157
Thế Giới Hậu Tận Thế chap 48 - Trang 158
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Huynh Cris
Huynh Cris Cấp 4
Hèn gì mấy thằng main hệ thống ngu vch emo
Bait hn New
Bait hn New Cấp 2
Huynh CrisHello mấy con chó của nettruyen giữa bãi cứt nhé emo
Tà dâm boy
Tà dâm boy Cấp 4
Bait hn New bait hay đấy🐧
Viêm Đế
Viêm Đế Cấp 4
emo
Dinh Tien
Dinh Tien Cấp 4
Hảo không cần não :))
AG
AG Cấp 4
emo
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa Cấp 4
Ta đã là nguyên anh cảnh trung kỳ rồi
Hahahaemo
Tứ Thiên vương
Tứ Thiên vương Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaLiệu tiểu đệ có thể tiếp 1 chiêu của ta không emo
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa Cấp 4
Tứ Thiên vươngĐạo hữu xin tha ta đây vừa ms qua lôi kiếp thân thể và hồn phách còn chưa đc khôi phục hẹn khi khácemo
Lili Pàpà
Lili Pàpà Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaTiếp 1 chiêu của ta ko emo
Bỉ ngạn
Bỉ ngạn Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaT sẽ ngồi đây hóng đến bao giờ khôi phục xem phim miễn phí ngu gì k xem emo
Thẩm Chấn Y
Thẩm Chấn Y Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaTiểu hữu có muốn so chiêu 1 chút k ??
Đuồi bầu
Đuồi bầu Cấp 5
Tứ Thiên vươngVị huynh đài này 
Ta nghĩ ta có thể solo với vị huynh đài một ván đó
iuchong Gộvaiiz
iuchong Gộvaiiz Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaMới qua lôi kiếp mà đạo hữu đây tăng thực lực nhanh đấy emo
yomamaduo
yomamaduo Cấp 5
Tứ Thiên vươngTại hạ vừa mới đột phá mong đc chỉ giáo emo
Ba chấm
Ba chấm Cấp 5
Nguyễn Khánh Hòaemo
trần tuấn anh
trần tuấn anh Cấp 5
Tứ Thiên vươngBắt nạt người yếu kìa
Tạc Thiên Bang Đéo
Tạc Thiên Bang Đéo Cấp 5
Nguyễn Khánh Hòaemo
Nguyễn hecker
Nguyễn hecker Cấp 4
Nguyễn Khánh Hòadảk dảk bủh bủh lmao
Tran Trung
Tran Trung Cấp 4
Tứ Thiên vươngmạnh quá emo
Minh Nguyễn
Minh Nguyễn Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaLên 1 tiểu cảnh giới mà cũng có lôi kiếp à :)))
no name
no name Cấp 5
Tứ Thiên vươngcó lẽ tại hạ đánh ngang kèo với thí chủ
N HaMy
N HaMy Cấp 5
Nguyễn Khánh Hòa👇👎👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👎
Tứ Thiên vương
Tứ Thiên vương Cấp 5
Nguyễn Khánh HòaTa sẽ chờ đạo hửu ở núi phi thăng emo
Tứ Thiên vương
Tứ Thiên vương Cấp 5
yomamaduoTiểu đệ luyện thể 1000 sẻ lên đc 1% hãy tiếp tục đi nào emo
Tứ Thiên vương
Tứ Thiên vương Cấp 5
trần tuấn anhemo
Tứ Thiên vương
Tứ Thiên vương Cấp 5
no nameTa hoá thần được 5% rồi emo
tôn ngộ không
tôn ngộ không Cấp 5
Nguyễn Khánh Hòaliệu tiền bối có tiếp 1 gậy của lão đệ ta
emo
tyn
tyn Cấp 5
Nguyễn Khánh Hòaemoghê zậy sao
Cấp 5
Tứ Thiên vươngemo
Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa Cấp 4
Minh NguyễnCó chứ đạo hữu
Hư Vô
Hư Vô Cấp 3
Nguyễn Khánh Hòachỉ còn ta là kim đan cảnhemo
khoa nguye
khoa nguye Cấp 3
Check cấp...
Jinga
Jinga Cấp 4
Ép cấp emo
muskleon
muskleon Cấp 4
Cảm ơn bạn đã chân thành góp ý. Mặc dù mình không biết góp ý của bạn là gì nhưng mình cảm ơn bạn đã bỏ vài phút để góp ý. Mình xin góp ý cái góp ý này của bạn...Mình nói ra có mất lòng bạn thì mình cũng chịu.Tại vì mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho bạn biết là mình cũng là một người có ý kiến .Mình là con người không thích nói dài dòng .Chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho bạn biết thôi .Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình .Mình xin góp một số ý kiến cực kỳ ngắn gọn cho bạn hiểu mình không vòng vo.Nói dài là ý kiến ngắn gọn ko cần dài .Đấy nói tóm lại là mình góp ý kiến vậy thôi còn bạn hiểu hay ko mình không biết. Góp ý của mình đến đây thôi, cảm ơn bạn đã chú ý góp ý nàyMình góp ý nhé. Ý kiến của mình là như này .Mình nói ra có mất lòng bạn thì mình cũng chịu.Tại vì mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho bạn biết là mình cũng là một người có ý kiến .Mình là con người không thích nói dài dòng .Chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho bạn biết thôi .Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình .Mình xin góp một số ý kiến cực kỳ ngắn gọn cho bạn hiểu mình không vòng vo.Nói dài là ý kiến ngắn gọn ko cần dài .Đấy nói tóm lại là mình góp ý kiến vậy thôi còn bạn hiểu hay ko mình không biết .Ai đang rảnh thì bỏ vài giây đọc cmt này.Để biết mình có góp ý kiến .Mong bạn hiểu vì mình chỉ muốn đóng góp ý kiến mà thôi.Cảm ơn bạn đã chân thành góp ý. Mặc dù mình không biết góp ý của bạn là gì nhưng mình cảm ơn bạn đã bỏ vài phút để góp ý. Mình xin góp ý cái góp ý này của bạn...Mình nói ra có mất lòng bạn thì mình cũng chịu.Tại vì mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho bạn biết là mình cũng là một người có ý kiến .Mình là con người không thích nói dài dòng .Chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho bạn biết thôi .Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình .Mình xin góp một số ý kiến cực kỳ ngắn gọn cho bạn hiểu mình không vòng vo.Nói dài là ý kiến ngắn gọn ko cần dài .Đấy nói tóm lại là mình góp ý kiến vậy thôi còn bạn hiểu hay ko mình không biết. Góp ý của mình đến đây thôi, cảm ơn bạn đã chú ý góp ý nàyMình góp ý nhé. Ý kiến của mình là như này .Mình nói ra có mất lòng bạn thì mình cũng chịu.Tại vì mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho bạn biết là mình cũng là một người có ý kiến .Mình là con người không thích nói dài dòng .Chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho bạn biết thôi .Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình .Mình xin góp một số ý kiến cực kỳ ngắn gọn cho bạn hiểu mình không vòng vo.Nói dài là ý kiến ngắn gọn ko cần dài .Đấy nói tóm lại là mình góp ý kiến vậy thôi còn bạn hiểu hay ko mình không biết .Ai đang rảnh thì bỏ vài giây đọc cmt này.Để biết mình có góp ý kiến .Mong bạn hiểu vì mình chỉ muốn đóng góp ý kiến mà thôi.Mình góp ý nhé. Ý kiến của mình là như này .Mình nói ra có mất lòng bạn thì mình cũng chịu.Tại vì mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho bạn biết là mình cũng là một người có ý kiến .Mình là con người không thích nói dài dòng .Chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho bạn biết thôi .Mong bạn hiểu và thông cảm cho mình .Mình xin góp một số ý kiến cực kỳ ngắn gọn cho bạn hiểu mình không vòng vo.Nói dài là ý kiến ngắn gọn ko cần dài .Đấy nói tóm lại là mình góp ý kiến vậy thôi còn bạn hiểu hay ko mình không biết .Ai đang rảnh thì bỏ vài giây đọc cmt này.Để biết mình có góp ý kiến .Mong bạn hiểu vì mình chỉ muốn đóng góp ý kiến mà thôi.Ý kiến của bạn thật ra cũng là ý kiến của một số đám đông tuy chưa chiếm gần hết,nhưng lại là ý kiến của đại đa số nhiều người từ ý kiến của bạn mình nhận ra rất ích người có ý kiến giống bạn,tuy mình nói khá ngắn ngọn nhưng chắc ai thèm đọc, ai rảnh thì đọc.Ý kiến mỗi người mỗi khác nhau tuy có ý kiến có điểm chung nhưng vẫn khác nhau nhiều mình cũng chỉ góp ý kiến vậy thôi, ai đọc tới đây chắc cũng rảnh lắm nhỉ cảm ơn góp ý của bạn mặc dù tôi dell bt bạn góp ý cc gì nhưng góp ý của bạn rất góp ý và chúng tôi sẽ nhờ góp ý của bạn mà góp ý vào bộ truyện của tôi mặc dù tôi dell làm truyện nhưng góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi dc góp ý nhiều hơn cảm ơn bạn đã góp
Vinh Nguyễn
Vinh Nguyễn Cấp 5
muskleonCmn tốn 20s cuộc đời để đọc
Young Buffalo
Young Buffalo Cấp 4
Rồi cả đám thủ lĩnh sẽ bị hành lòi lolemo
Xiên chết h đm
Xiên chết h đm Cấp 5
Các con vk có biết net xóa solo leving rồi hay là đổi tên rồi ý nhỉ
Vô Tri Tiểu Nhi
Vô Tri Tiểu Nhi Cấp 4
Xiên chết h đmNet xóa r á
Xiên chết h đm
Xiên chết h đm Cấp 5
Vô Tri Tiểu Nhiemo
Vô Tri Tiểu Nhi
Vô Tri Tiểu Nhi Cấp 4
Xiên chết h đmHóa thần cảnh mà huynh đài tâm kh vững tôi xẻ mua dầu ăn trừng phạt huynh đài emo
Xiên chết h đm
Xiên chết h đm Cấp 5
Vô Tri Tiểu Nhiemo thế thì lại tốt quá cảm ơn huynh đài
Fragrant _ _
Fragrant _ _ Cấp 4
emo
Uchiha Sasuga
Uchiha Sasuga Cấp 4
Cho hỏi skill bộc trảm của main đâu r sao k dùng nữa v
Yami Hikari
Yami Hikari Cấp 4
Uchiha Sasugachả nhớ chiếu này, main dùng có mỗi đâm với đâm chí mạng là chính
Uchiha Sasuga
Uchiha Sasuga Cấp 4
Yami Hikariơ tôi nhớ đầu truyện thì main chỉ bt chém mà
Yami Hikari
Yami Hikari Cấp 4
Uchiha Sasugađâm thôi (đm 10 kí tự)
Gia Chủ Họ Nguyễn
Gia Chủ Họ Nguyễn Cấp 4
Xài ko dc thì ta xây cái mới emo
Sett Kang
Sett Kang Cấp 4
Giờ chúng m sẽ hiểu cảm giác theo tháp của ta
mua ha ha ha emo
Đại Ế
Đại Ế Cấp 4
T nghi sau này con tóc tím phản bội qué...
KKPZero
KKPZero Cấp 5
Đại ẾVì nó tóc màu tím à emo
Arcueid Brunestud
Arcueid Brunestud Cấp 4
KKPZeroChuẩn, mấy con tóc tím hay phản bội lắm, trừ trong log horizon ra:))
Có ai thấy sợ dây ko
Có ai thấy sợ dây ko Cấp 4
Đại ẾCó thể vì nhìn cái kỹ năng của nó là thấy có điềm rồi kiểu j mạnh lên chả phản